İşveren Sistemi

Uygulama Detay Bilgileri

İşveren Sistemi

DUYURU - 08.04.2022

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA, 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE İSTİNADEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK GÖREV YAPANLARA ÖDENECEK İŞ SONU TAZMİNATININ KURUMLARCA HESAPLANMASI HAKKINDA DUYURU

 

Bilindiği üzere, sözleşmeli personelin iş sonu tazminatına hak kazanma, hesaplanma ve ödenme koşulları “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” 7 nci maddesi ile düzenlenmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilirken görevinden ayrılan personeline ödenecek iş sonu tazminatına esas olmak üzere, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emsali Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenebilecek emekli ikramiyesi tutarının bildirilmesi Kurumumuzdan talep edilmektedir.

Bürokrasinin kaldırılması, kurumlar arası yazışmalara bağlı zaman ve hak kayıplarının önüne geçilmesi bakımından, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının personeline ödeyecekleri iş sonu tazminatı tutarlarının kendilerince hesaplanabilmesi için Kurumumuzun www.sgk.gov.tr resmi internet sitesine https://sgkt.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Ikramiye4a.do linkinden ulaşabilecekleri “İŞ SONU TAZMİNATI HESAPLAMA” modülü eklenmiştir.

Buna göre, 01 Nisan 2022 tarihinden itibaren 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen personele ödenecek iş sonu tazminatı tutarlarına ilişkin hesaplamaların, “İş Sonu Tazminatı Hesaplama Rehberi esas alınarak, Kurumumuzdan talep edilmeden ilgili kurumlarca yapılabileceği ve hesaplamaların raporlanabileceği hususu,

Önemle duyurulur. 04.04.2022

 

BEŞ PUANLIK İNDİRİMDE TÜRKİYE GENELİ BORÇ SORGUSU YAPILACAĞINA İLİŞKİN DUYURU - 31.12.2021

 

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan beş puanlık indirim uygulamasında, yasal ödeme süresi geçmiş borç sorgusu 2022/Ocak ay/dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden/aylık prim ve hizmet belgesinden itibaren geçerli olmak üzere işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerleri esas alınarak yapılacak olup, buna ilişkin usul ve esaslar 2021/26 ve 2021/30 sayılı Genelgelerde açıklanmıştır.

Bu durumda, işverenin Türkiye genelindeki işyerlerinden herhangi birinin yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunması halinde, yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunmayan diğer işyerlerinden dolayı da beş puanlık prim indiriminden yararlanması mümkün olmayacaktır.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan, “Bu fıkra ve diğer ilgili mevzuatla sağlanan sigorta prim desteklerinin aynı dönem için birlikte uygulanması halinde, bu destek öncelikle uygulanır.” hükmüne istinaden, işverenin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunması halinde, beş puanlık indirim uygulanmaksızın sadece ilgili kanunlarda yer alan sigorta prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanması mümkün olacaktır.

Bu bağlamda, teşvikli belge ile bildirim yapan işverenlerimizce;

- Türkiye genelinde herhangi bir işyerinden yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunup bulunmadığına ilişkin gerekli sorgulamaların yapılması,

- Yasal ödeme süresi geçmiş borcunun bulunduğunun anlaşılması halinde borcun ödenmesini müteakip teşvikli belge düzenlenmesi,

- Yasal ödeme süresi geçmiş borçların, cari aya ait belge verme süresinin son gününde ödenmesi durumunda işverenlerimizin teşvikli belge düzenleyememe sorunu yaşamamaları için yasal ödeme süresi geçmiş borçların, cari aya ait belge verme süresinin bitiminden en az bir gün önce ödenmesine dikkat edilmesi,

- Yasal ödeme süresi geçmiş borç nedeniyle teşvikli belge verilememesi cari aya ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin/aylık prim ve hizmet belgesinin verilme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağından, ilgili aya ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin/aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde verilmesi,

Önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

DUYURU – 08.07.2021

Konu:  B kodlu belge girişlerine açıklama alanı eklenmesi

Bilindiği üzere, işverenler tarafından yasal süresi içerisinde bildirilmeyen aylık prim ve hizmet belgeleri/muhtasar ve prim hizmet beyannameleri “B-Yasal süresi dışında verilen belgeler” kodu seçilerek sisteme girilmekte ve işyerinin işlem gördüğü sosyal güvenlik merkezince kontrolü neticesinde işleme alınıp alınmayacağı hususunda gerekli işlemler yapılmaktadır.

Ancak, yasal süresi dışında verilen  belgelerinin/beyannamelerinin sosyal güvenlik merkezince kontrolü aşamasında bu belgelerin hangi nitelikte, hangi sebepten dolayı verildiğinin bilinememesi nedeniyle işlemlerin sonuçlandırılması aşamasında zaman kaybı oluştuğu anlaşılmıştır.

Buna göre; “B-Yasal süresi dışında verilen belgeler” kodu ile belge girişlerinde işverenlerimizin açıklama ekleyebilecekleri alan aylık prim ve hizmet belgesine/muhtasar ve prim hizmet beyannamesine ilave edilmiş olup, işverenlerimizce girilen açıklamalar sosyal güvenlik merkezleri tarafından da işlem aşamasında görüntülenebilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

           

 

DUYURU -  08.07.2021

4/A ÇALIŞANLAR İÇİN VİZİTE WEB SERVİSİ

İşverenlerce istirahatli olan sigortalıların çalışmadıklarına dair bildirimin yapılabilmesi amacıyla “vizite web servis” uygulaması 31.03.2021 tarihinde işletime alınmıştır.

Anılan web servis ile sigortalılara ait iş göremezlik rapor bilgileri görüntülenmekte ve buna ilişkin gerekli işlemlerin işverenler tarafından yürütülebilmesi sağlanmaktadır.

Mevcut servise yeni metotlar eklenmiştir. Bu metotlar ile sigortalıların sağlık hizmet sunucularında aldıkları iş kazası provizyonları listelenerek işverenler bilgilendirilmektedir.

Tüm ilgililere duyurulur.

 

 

AÇIKLAMA:

Aşağıda yer alan metotlar ile ilgili sağlık hizmet sunucusunda alınan iş kazası provizyonu görüntülenebilecek ve kapatılabilecektir.

14

HasIsKazSorguTCile

İş Kazası hastane provizyonun kimlik numarası ile sorgulandığı metottur.

15

HasIsKazSorguTarihle

İş Kazası hastane provizyonun iki tarih aralığında sorgulamasını sağlayan metottur.

16

HasIsKazSorguKapat

14 ve 15 no’lu metodlar ile okunan ve kendi sisteminize kaydedilen hastane iş kazası vaka türünde provizyonun kapatılmasını ve 15 no’lu metot ile ilk 100 kayıt okunabildiğinden listeye tekrar girmemesi sağlanmış olur. Kapatılmış olması 14 no’lu metot ile okunmasına engel değildir.

 

METOT 14 :  HasIsKazSorguTCile

Aldığı parametreler

Veri Tipi (insert)

Açıklama

KullaniciAdi

İşyeriKodu

WsToken

TCKimlikNo

DECIMAL(11)

DECIMAL(4)

CHAR(36)

DECIMAL(11)

Vizite uygulamasındaki Kullanıcı Kodu

Vizite uygulamasındaki İşyeri Kodu

WsLogin cevabı dönen

İşyerinde çalışan iş kazası sorgulanacak sigortalı TC Kimlik NO

 

METOT 15 :  HasIsKazSorguTarihle

Aldığı parametreler

Veri Tipi (insert)

Açıklama

KullaniciAdi

İşyeriKodu

WsToken

Tarih1

Tarih2

DECIMAL(11)

DECIMAL(4)

CHAR(36)

Tarih(dd.mm.yyyy)

Tarih(dd.mm.yyyy)

Vizite uygulamasındaki Kullanıcı Kodu

Vizite uygulamasındaki İşyeri Kodu

WsLogin cevabı dönen

Sorgulanacak tarih (başlama)

Sorgulanacak tarih (Bitiş)

 

METOT 16:  HasIsKazSorguKapat

Aldığı parametreler

Veri Tipi (insert)

Açıklama

KullaniciAdi

İşyeriKodu

WsToken

BildirimId

DECIMAL(11)

DECIMAL(4)

CHAR(36)

DECIMAL(18)

Vizite uygulamasındaki Kullanıcı Kodu

Vizite uygulamasındaki İşyeri Kodu

WsLogin cevabı dönen

BildirimId

 

 

Webservis Cevapları ve Açıklamaları

 

METOT 14:  HasIsKazSorguTCile

Döndüğü parametreler

Açıklama

sonucKod

işlem sonucu 

sonucAciklama

işlem açıklaması

BILDIRIMID

Bildirim Id

TCKIMLIKNO

Sigortalı Tc kimlik numarası

CINSIYET

Cinsiyeti

PROVIZYONTARIHI

Provizyon Tarihi

TESISADI

İş kazısı provizyonu alan sağlık tesisi adı

UNVANI

İş kazısı provizyonu alan sağlık tesisi Ünvan

ISLEMTUR

İşlem Türü

GIBSUBENO

Şube numarası

ISKAZASITARIHI

İş kazası tarihi

 

METOT 15: HasIsKazSorguTarihle

Döndüğü parametreler

Açıklama

sonucKod

işlem sonucu 

sonucAciklama

işlem açıklaması

BILDIRIMID

Bildirim Id

TCKIMLIKNO

Sigortalı Tc kimlik numarası

CINSIYET

Cinsiyeti

PROVIZYONTARIHI

Provizyon Tarihi

TESISADI

İş kazısı provizyonu alan sağlık tesisi adı

UNVANI

İş kazısı provizyonu alan sağlık tesisi Ünvan

ISLEMTUR

İşlem Türü

GIBSUBENO

Şube numarası

ISKAZASITARIHI

İş kazası tarihi

 

METOT 16:  HasIsKazSorguKapat

Döndüğü parametreler

Açıklama

sonucKod

işlem sonucu 

sonucAciklama

işlem açıklaması

 

Sonuç Kodu ve Sonuç Mesajları

HasIsKazSorguTCile

101

Kullanıcı Adı Boş Olamaz

HasIsKazSorguTCile

102

Kullanıcı Kodu Boş Olamaz

HasIsKazSorguTCile

103

Şifre Boş Olamaz

HasIsKazSorguTCile

201

TC Kimlik Numarası Boş Olamaz

HasIsKazSorguTCile

106

Kullanıcı Adı , Kullanıcı Kodu, Token hatalı veya Token süresi dolmuştur. Tekrar token alınız.

HasIsKazSorguTCile

105

Kullanıcı Adı , Kullanıcı Kodu veya Şifre hatalı. Tekrar deneyin

HasIsKazSorguTCile

910

TC Kimlik Numaralı sigortalı bu işyerinde çalışmıyor

HasIsKazSorguTarihle

101

Kullanıcı Adı Boş Olamaz

HasIsKazSorguTarihle

102

Kullanıcı Kodu Boş Olamaz

HasIsKazSorguTarihle

103

Şifre Boş Olamaz

HasIsKazSorguTarihle

208

Tarih Boş Olamaz

HasIsKazSorguTarihle

104

Token Boş Olamaz

HasIsKazSorguTarihle

303

Tarih formatınız doğru değil. Format (dd.mm.yyyy) olmalı

HasIsKazSorguTarihle

106

Kullanıcı Adı , Kullanıcı Kodu, Token hatalı veya Token süresi dolmuştur. Tekrar token alınız.

HasIsKazSorguKapat

101

Kullanıcı Adı Boş Olamaz

HasIsKazSorguKapat

102

Kullanıcı Kodu Boş Olamaz

HasIsKazSorguKapat

104

Token Boş Olamaz

HasIsKazSorguKapat

212

BildirimId  Boş Olamaz

HasIsKazSorguKapat

106

Kullanıcı Adı , Kullanıcı Kodu, Token hatalı veya Token süresi dolmuştur. Tekrar token alınız.

HasIsKazSorguKapat

921

İş Kazasi Hastane Provizyonu Kapatılamamıştır.

HasIsKazSorguKapat

922

İş Kazasi Hastane Provizyonu İşyerine Ait Gözükmüyor.

 

 

 

2021 YILI MART AYINA İLİŞKİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ İLE AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN VERİLME SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU - 22.04.2021

 

Bilindiği üzere, koranavirüs salgınını önleme tedbirleri kapsamında  23-24-25/4/2021 tarihlerinde Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan  22 Nisan 2021 tarihli 133 sayılı   Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilmesi süresi  de 28/4/2021 tarihine uzatılmıştır.

Bu nedenle, işverenlerimizin bildirimlerini süresinde yapabilmeleri için Türkiye genelinde 2021 yılı Mart ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin “Sigorta Bildirimleri” kısmı ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin son verilme süresi 28/4/2021 Çarşamba günü saat 23:59'a kadar uzatılmıştır.

             Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

DUYURU - 31.03.2021

 

WS_VİZİTE

(4/A ÇALIŞANLAR İÇİN ÇALIŞMADI BİLDİRİM WEB SERVİSİ)


 Sigortalıların istirahatli olduğu sürelerde çalışmadıklarının işverenleri tarafından Kurumumuza bildirilmesini sağlayan yeni bir uygulama olan “vizite web servisi” işletime açılmıştır.

Söz konusu uygulama ile sigortalılara ait iş göremezlik rapor bilgilerinin temin edilmesi ve rapora ilişkin çalışılmadığına dair bildirim işleminin yapılması sağlanmıştır.

Web uygulaması olmaksızın bildirim yapılması amacıyla hali hazırda kullanılan bilgi sistemleri otomasyon yazılımlarına entegre olacak şekilde ve aşağıdaki metotlar dahilinde ws-vizite web servisi işverenlerimizin hizmetine sunulmuştur.

Tüm ilgililere duyurulur.

 

DUYURU - 03.03.2021

İşveren Sistemi Nakdi Ücret Desteği ekranındaki; teknik bir arıza giderilmiştir. NUD Başvuruları  04.03.2021 tarihi saat 17:00’a  kadar uzatılmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz. 21:55

DUYURU - 03.03.2021

İşveren Sistemi Nakdi Ücret Desteği ekranı; teknik bir arıza nedeniyle hizmet verememektedir. Arızaya ilişkin çalışma giderildiğinde bilgilendirme yapılacaktır. NUD Başvuruları  04.03.2021 tarihi saat 17:00’a  kadar uzatılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

DUYURU - 16.02.2021

Konu: Ek-9 Kapsamındaki Ev Hizmetleri İşyerlerinin

Kolay İşverenlik Kapsamına Alınması

Bilindiği üzere, 05/3/2018 tarih 2019/6 sayılı genelge ile uygulaması düzenlenen konut kapıcılığı işyerleri (apartman yönetimi işyerleri) 01/03/2019 tarihi itibariyle kolay işverenlik kapsamına alınmıştır.

Bu defa, 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında daha önce hiç sigortalı çalıştırmamış yani Entegre Tescil ve MOSİP üzerinde işveren tescil kaydı oluşmamış işverenlerce ilk defa ev hizmetleri kapsamında sigortalı çalıştırmaya başlanılması nedeniyle işyeri tescili yapılması ve kolay işverenlik kapsamına dahil olmak isteyenlerin internet (e-Devlet) üzerinden işyeri tescil başvurularını yaparak otomatik kolay işverenliğe geçmelerine ilişkin program düzenlemeleri tamamlanarak işletime alınmış bulunmaktadır.

Buna göre;

1-İşyeri tescil işlemleri E-Türkiye (https://www.turkiye.gov.tr/) internet adresinden SGK-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-İşyeri Bildirgesi (4-a lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden) menusu vasıtasıyla gerçek kişi işyeri menüsünden yapılacaktır.

2-Tescilin ilk aşamasında işverenden kolay işverenlik kapsamında ev hizmeti olup olmadığı bilgisi istenilecek olup, kolay işverenliğe geçen işyerlerinin tekrar eski sisteme dönmesi mümkün olmayacaktır.

3-Bu tescil tipinde geriye yönelik tescil yapılabilecek olup, süresi geçmiş dönemlerin belgeleri işverence e-Bildirge v.2 sistemi üzerinden gönderilecektir.

4-Bu kapsamdaki işyerlerinin NACE kodu sadece “9700.10- Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının hizmetleri” olarak seçilebilecektir.

5-Kolay işverenlik kapsamına geçmiş ev hizmetleri işyerleri nevi değişikliği, devir, katılım, birleşme yapamayacaklar, nakil ve intikal yapabileceklerdir. Bu işyerleri için mahiyet kodu değişikliği, defter tipi değişikliği, tescil türü devamlı/geçici değişikliği yapılamayacaktır.

6-Ev hizmetleri kapsamında işverenler işyeri tescil sırasında kolay işverenliğe geçişi otomatik yapabilecekleri gibi gerçek kişi işyeri dosyası tescil edip (“9700.10 - Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının hizmetleri” NACE kodu ile) daha sonra kolay işverenliğe geçiş de yapabileceklerdir.

7- Kolay işverenliğe geçen işveren tarafından ay içinde 10 günden fazla ev hizmetlerinde çalıştırılacak sigortalıların sigortalı giriş bildirgeleri ve sigortalı işten ayrılış bildirgeleri e-Sigorta yoluyla işverenler tarafından verilecektir. Sigortalı işe giriş bildirgelerinde “Sigorta Kolu” olarak yalnızca “8-Sosyal Güvenlik Destek Primi” ve “29-Ek 9 10 Günden Fazla Uzun Vade” sigortalılık kodu seçilecektir.

8-Kolay işverenlik kapsamındaki ev hizmeti işyerlerine aracı girişi yapılamayacaktır.

9-Geriye yönelik tescillerde kolay işverenliğe geçiş tarihi işyeri bildirgesinin işverence sisteme girildiği tarih olacak ve bundan sonraki süreler için otomatik tahakkuk oluşturulacaktır. Önceki dönemler için e-Bildirge v.2 sistemi kullanılacaktır. Yani, süresi geçmiş dönemlerin belgeleri işverence e-Bildirge v.2 sistemi üzerinden gönderilecektir. Beyana göre otomatik tahakkuk işlemi tescilin onaylandığı ve işyeri sicil numarasının üretildiği ay ve sonrası için oluşturulacaktır.

10-İşverenler bu kapsamdaki sigortalılar için 10 günden az beyan girişi yapamayacaklardır.

11- İşverenler bu kapsamdaki yabancı uyruklu sigortalılar için 30 günden az beyan girişi yapamayacaklardır.

12-Kolay işverenlik kapsamında işverenlerce işyeri tescilinin elektronik ortamda yapılmasına ilişkin yapılacak işlem basamakları ve kullanma kılavuzu “Kılavuz ve Dokümanlar” kısmında sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KAMU İŞVERENLERİ İÇİN DUYURU - 15.02.2021

5510 sayılı Kanununun 82 nci maddesinde; “Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 7,5 katı, ancak sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için 3 katıdır.

Günlük kazançları yukarıdaki fıkrada belirtilen alt sınırın altında olan sigortalılar ile ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla olan sigortalıların günlük kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanır.

İkinci fıkraya göre sigortalının kazancı alt sınırın altında ise bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primleri ile ücretsiz çalışan sigortalılara ait sigorta primlerinin tümünü işveren öder.”

Hükümleri yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen 5510 sayılı Kanunun 4/1-a bendi kapsamında sigortalı olan sözleşmeli personellerin 2021 Ocak ayından itibaren belirtilen hükümler doğrultusunda Kurumumuza bildirilmesi gerekmektedir.

30.12.2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile 1.1.2021-31.12.2021 dönemi için prime esas kazanç tutarı alt sınırı günlük 119,25 TL olmak üzere, aylık 3.577,50 TL olarak belirlenmiştir. 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen 5510 sayılı Kanunun 4/1-a bendi kapsamında sigortalıların aldıkları ücret, tespit edilen asgari ücretin çok üzerinde olmasına karşılık, bu kapsamdaki bazı sigortalıların prime esas kazançları asgari ücretin altına kalmıştır. Bu nedenle bazı işverenlerimiz bu kapsamdaki sigortalıları Kurumumuza bildirememiştir.

Bu doğrultuda 657 sayılı Kanunun 4-B statüsünde istihdam edilen ve 5510 sayılı Kanunun 4/1-a bendi kapsamındaki sigortalıların 15.12.2020-14.1.2021 dönemine (2020/Aralık ayı) tekabül eden ve Kuruma bildirilemeyen hizmetlerinin işverenleri tarafından 1.3.2021 tarihine kadar aylık prim hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile bildirilmesi halinde yasal süresi içinde bildirilmiş ve bu bildirge ve beyannameden kaynaklanan sigorta prim tahakkuklarının ise 31.3.2021 tarihine kadar ödenmesi halinde yasal süresinde ödenmiş sayılacaktır.

 

DUYURU - 04.11.2020

Konu: Kolay işverenlik kapsamında konut kapıcılığı işyerlerinin işyeri ve sigortalı tescil işlemleri


 

Bilindiği üzere, 05/3/2018 tarih 2019/6 sayılı genelge ile uygulaması anlatılan konut kapıcılığı işyerleri (Apartman Yönetimi işyerleri) 01.03.2019 tarihi itibariyle kolay işverenlik kapsamına alınmıştır.

Söz konusu genelgenin "01/03/2019 tarihinden itibaren kolay işverenlik kapsamına alınan konut kapıcılığı işyerlerinde işyeri ve sigortalı tescil işlemleri" başlıklı bölümünde;

"01/03/2019 tarihinden itibaren konut kapıcılığı kapsamında ilk defa sigortalı çalıştırılması halinde kolay işverenlik başvuru ve giriş programları işletime alınıncaya kadar Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği EK-6' da bulunan "İşyeri Bildirgesi" ile EK-4' de bulunan "Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 4-A B" Kuruma gönderilecektir. e-Sigorta başvuru ve şifre işlemleri ise genel hükümlere göre e-Devlet üzerinden yapılacaktır.

Kolay işverenlik kapsamında konut kapıcılığı işyerlerindeki sigortalıların işe giriş bildirgeleri ile ilk işyeri tesciline ilişkin işyeri bildirgesi sigortalının çalışmaya başlayacağı ayın sonuna kadar Kuruma gönderilecektir."

denilmektedir.

Buna göre, ilk defa sigortalı çalıştırılmaya başlanılması nedeniyle işyeri tescili yapması gereken ve kolay işverenlik kapsamına dahil olmak isteyen apartman yönetimlerinin internet (e-devlet) üzerinden işyeri tescil başvurularını yaparak otomatik kolay işverenliğe geçmelerine ilişkin program düzenlemeleri tamamlanarak işletime alınmıştır.

Kolay işverenlik kapsamında işverenlerce işyeri tescilinin elektronik ortamda yapılmasına ilişkin yapılacak işlem basamakları ve kullanma kılavuzu ekte sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

DUYURU - 25.08.2020

Konu: 52, 53, 54 ve 55 nolu belge türlerinin isim değişikliği


 

Bilindiği üzere, 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (j) bendine göre malullük aylığı bağlanmadan sadece 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince tazminat hakkından yararlandırılanlardan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar hakkında da 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükümleri uygulanmakta olup,  söz konusu sigortalıların bildirimleri 52 nolu belge türü ile fiili hizmet süresi zammına tabi çalışanlar için 53, 54 ve 55 nolu belge türlerinden yapılmakta ve işverenlerin söz konusu belge türlerinin seçebilmesi için işyerinin “670 Sayılı KHK Tazminatından Yararlanan İşyeri” olarak tanımlanmış olması gerekmekte idi.

Bu defa, genel sağlık sigortalı priminden muaf tutulan sigortalıların bildiriminin sağlanması amacıyla 52, 53, 54 ve 55 nolu belge türlerinin ismi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bundan böyle söz konusu belge türlerinin seçebilmesi için işyeri adına ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce/ sosyal güvenlik merkezince “Genel Sağlık Sigortası Muafiyet Girişi” nin yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, malullük aylığı bağlanmamış olup, 670/KHK kapsamında tazminat hakkından yararlananlar için 52, 53, 54 ve 55 nolu belge türlerinden bildirim yapılmaya devam edilecek olup, daha önce bu belge türlerinin seçilebilmesi için kodlama yapılan işyerlerinin yeniden kodlanmasına gerek olmayacaktır. (25/8/2020)

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


 

 

52 NOLU BELGE:
TÜM SİGORTA KOLLARINA TABI OLUP GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ KESİLMEYENLER
(GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN MUAFİYET KODU OLANLARCA SEÇİLEBİLİR)

Seçilebilecek Kanun Numarası

 

Sigorta Kolları

Sigortalı Hissesi (%)

İşveren Hissesi (%)

Toplam Hisse (%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

-

2

2

Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi

9

11

20

İşsizlik Sigortası Primi

1

2

3

Toplam

10

15

25

 

 

 

 

53 NOLU BELGE:
TÜM SİGORTA KOLLARINA TABI OLUP GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ KESİLMEYENLERDEN 60 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR
(GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN MUAFİYET KODU OLANLARCA SEÇİLEBİLİR)

Seçilebilecek Kanun Numarası

 

Sigorta Kolları

Sigortalı Hissesi (%)

İşveren Hissesi (%)

Toplam Hisse (%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

-

2

2

Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi

9

12

21

İşsizlik Sigortası Primi

1

2

3

Toplam

10

16

26

 

 

 

 

54 NOLU BELGE:
TÜM SİGORTA KOLLARINA TABI OLUP GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ KESİLMEYENLERDEN 90 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR
(GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN MUAFİYET KODU OLANLARCA SEÇİLEBİLİR)

Seçilebilecek Kanun Numarası

 

Sigorta Kolları

Sigortalı Hissesi (%)

İşveren Hissesi (%)

Toplam Hisse (%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

-

2

2

Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi

9

12,5

21,5

İşsizlik Sigortası Primi

1

2

3

Toplam

10

16,5

26,5

 

 

 

 

55 NOLU BELGE:
TÜM SİGORTA KOLLARINA TABI OLUP GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ KESİLMEYENLERDEN 180 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR
(GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN MUAFİYET KODU OLANLARCA SEÇİLEBİLİR)

Seçilebilecek Kanun Numarası

 

Sigorta Kolları

Sigortalı Hissesi (%)

İşveren Hissesi (%)

Toplam Hisse (%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

-

2

2

Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi

9

14

23

İşsizlik Sigortası Primi

1

2

3

Toplam

10

18

28


 

 

COVİD-19 ÜCRETSİZ İZİN GİRİŞ İŞLEMLERİ DUYURU - 07.07.2020

          Bilindiği üzere Covid-19 Ücretsiz İzin Girişleri 17.07.2020 tarihine kadar yapılabilmekteydi. 30.06.2020 tarih ve 31171 sayılı resmi gazete ile bu tarihin bir ay uzatılması sebebiyle Covid-19 Ücretsiz İzin Girişleri 17.08.2020 tarihine kadar yapılabilecektir. Temmuz döneminde 17.07.2020 tarihini dikkate alarak giriş yapan işverenlerimiz, mevcut girişlerini 09.07.2020 tarihi itibarıyla değiştirebileceklerdir.

 

COVİD-19 ÜCRETSİZ İZİN GİRİŞ İŞLEMLERİ DUYURU

            Nisan Dönemi Covid-19 Ücretsiz İzin girişleri 03.05.2020 tarihinin hafta sonuna gelmesi nedeniyle 04.05.2020 tarihinde saat 23:59 ‘a kadar yapılabilecektir.

 

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI YAPILAN PİLOT İLLERDE BİLDİRGE VERİLMESİYLE İLGİLİ DUYURU

           Bilindiği üzere, 9/2/2020 tarihli 31034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Kırşehir, Amasya, Bartın ve Çankırı  illerindeki mükellefler/işverenler için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi pilot uygulanmasına 1/1/2020 tarihinden itibaren Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler dahil edilmiştir.

Belirtilen tebliğin “Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması” başlıklı Geçici 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında”, Amasya, Bartın, Bursa Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerinde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemesi veya tahakkuku bu iller dışında bir ilde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilere ait muhtasar beyanname, ücret ödemesi veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine verilecektir. Ayrıca bu sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgeleri ise elektronik ortamda (e-bildirge) Kuruma verilmeye devam edilecektir.” Hükmü yer almıştır.

Bu amaçla, Amasya, Bartın, Bursa Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerinde bildirge verecek işyeri listeleri sisteme işlendiğinden bu illerden e-bildirge v2 sisteminden bildirge verilemememiştir. 14/2/2020 Cuma gününden itibaren gerekli işlem tamamlanarak e-bildirge v2 sistemi kullanıma açılmıştır.

Saygılarımızla

 

 

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DUYURU

Bilindiği üzere "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin" ortak alınması ile ilgili, 09.02.2020 tarih ve 31034 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Genel Tebliğ hükümlerine göre, söz konusu uygulamaya 1/3/2020 tarihinden itibaren (2020/Mart ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile birlikte) tüm ülke çapında geçilecek olup,  5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri (SGK işyeri tescil kütüklerinde faaliyette bulunulan alan kısmı "Genel Bütçe Kapsamında" olarak işaretlenenler) hariç olmak üzere 2020/Mart ayından itibaren e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi alınmayacaktır.

İşyerinizin 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerinden biri olmasına rağmen e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi gönderemiyor iseniz tescil bilgilerinizin güncellenmesi amacıyla işyerinizin işlem gördüğü sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeniz gerekmektedir.

Diğer taraftan, e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi gönderecek işverenlerimizin 2020/Ocak ayından itibaren e-Bildirge v.1 yerine e-Bildirge v.2 uygulamasını kullanmaları gerekmektedir. e-Bildirge v.2 uygulamasına https://ebildirge.sgk.gov.tr/EBildirgeV2 adresinden ulaşılabilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


 

Türkiye Geneli İşyerlerim menüsü ile giriş yaptığınız işyerinin vergi nosu/Tc Kimliği ile aynı olan işyerlerinin listesine ulaşabilirsiniz.
Asgari ücret desteğinde toplu iş sözleşmeleri olup Çalışma Bakanlığınca bildirilen işyeri listesinde olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Müfredat kartı menüsünden tüm tahakkuk ve tahsilat hareketlerinizi inceleyebilirsiniz.
Cari dönem borç bilgisi menüsünden bankada ödemeniz gereken borç bilgisine ulaşabilirsiniz.
Sigortalıdan dolayı faydalanılabilecek potansiyel teşvikler menüsünden sigortalıyı işe almadan hangi teşviklerden faydalanabileceği bilgisine ulaşabilirsiniz.
APHB’de Bildirilen aylık toplam sigortalı sayısı görüntüleme menüsünden teşvikler için gerekli olan aracılar dahil toplam çalışan sayısına ulaşabilirsiniz.
Teşvikten faydalanılacak sigortalı tanımlama menüsünden işe girişini verdiğiniz sigortalılarınızın yararlanabileceği teşvik kanunları için tanımlaması yapılabilmektedir.

6552 yapılandırma planınızı ve plana dahil olan borçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.
6736 yapılandırma planınızı ve plana dahil olan borçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.
7020 yapılandırma planınızı ve plana dahil olan borçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.
7143 yapılandırma planınızı ve plana dahil olan borçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

KÜNYE

Mevzuat Birimi

İletişim Bilgileri
  • SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • SPGM. İŞVERENLER DAİRE BAŞKANLIĞI
  • Telefon: 0(312)458 71 10-432 12 58-432 12 96
  • E-Posta: isverenlerprimDB@sgk.gov.tr

Yazılım Birimi

İletişim Bilgileri
  • HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • HSGM. SİGORTA YAZILIMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
  • Telefon: 0(312)595 87 70 / 8814-7822
  • E-Posta: hsgm_siydb@sgk.gov.tr