E-BildirgeV2

Uygulama Detay Bilgileri

E-BildirgeV2

DUYURU - 06.08.2020

Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102. maddesinin 1 inci fıkrasına, 15.07.2016 tarih 6728 sayılı Kanunun 51’inci maddesi ile eklenen (n) bendi gereği, “Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.” hükmü getirilmiştir.

Yapılan düzenleme gereği işverenler Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde sigortalıların işyerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek ad ve kodlarını bildirmekle yükümlü kılınmıştır.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

 • Kırşehir ilindeki işverenler için 01.06.2017,
 • Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki işverenler için 01.01.2018,
 • Bursa, Eskişehir ve Konya illerindeki işverenler için 01.01.2020

tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

Türkiye genelinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına 01.07.2020 tarihinden itibaren geçilmiş olup, bu döneme ilişkin bildirimlerin 26.08.2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Yapılacak olan bildirimlerde sigortalıların meslek adı ve kodu bilgilerinin gerçeğe aykırı bildirdiği tespit edilen işyerleri için, aylık asgari ücreti geçmemek üzere, meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

Bu çerçevede yapılacak olan bildirimlerde yukarıda bahsi geçen hususların dikkate alınması işverenlerimize önemle duyurulur. 

 

DUYURU

20.04.2020
            İşyerinde ücretsiz izne arılan sigortalıların eksik gün nedenleri Sosyal Güvenlik Kurumuna,  “19-Ücretsiz Doğum İzni”, “20 Ücretsiz Yol İzni” ve “21 Diğer Ücretsiz İzin “ kodları ile aylık prim hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile bildirilmektedir.
            Ancak 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 24 üncü maddesi kapsamında yapılacak nakdi ücret desteğine esas olması için 17/4/2020 tarihinden geçerli olmak üzere  4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılan sigortalılar için 2020 Nisan ayı belgelerinden itibaren “28-Pandemi Ücretsiz İzin(4857 Geç.10.Md)” aynı ayda başka eksik gün nedeni olması halinde ise “29-Pandemi Ücretsiz İzin (4857 Geç.10.Md) ve Diğer” adında eksik gün kodları oluşturulmuştur.
           Yeni oluşturulan  “28-Pandemi Ücretsiz İzin(4857 Geç.10.Md)” ve “29-Pandemi Ücretsiz İzin (4857 Geç.10.Md) ve Diğer”  kod numaralı eksik gün nedenleri yabancı uyruklu sigortalılar için de seçilebilecektir

DUYURU

Konu: Kısa Çalışma Ödeneği Alan Yabancı Uyruklu Sigortalıların Eksik Gün Bildirimleri


    Bilindiği üzere, 18/3/2019 tarihli, 4331865 sayılı Genel Yazı gereğince e-Bildirge programlarında gerekli güncellemeler yapılmış ve yabancı uyruklu sigortalılar için;
"a) Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış istirahatli olduğunu gösteren rapor,
ç) Gözaltına alınma ile tutukluluk hâline ilişkin belgeler,
f) Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmî makamlardan alınan yazı örneği,"
hususlarına ilişkin eksik çalışma veya eksik ücret ödenme nedenlerini kanıtlayan belgeler ile 4857 sayılı İş Kanununun 74 üncü maddesinde sayılan hallerin ortaya çıkması durumunda eksik çalışma veya eksik ücret ödeme nedenlerini kanıtlayan belgeler dışındaki eksik gün nedenlerinin seçimi kısıtlanmış olup, buna göre seçilebilecek eksik gün nedenleri 1-İstirahat, 4-Gözaltına Alınma, 5-Tutukluluk, 8-Grev, 9-Lokavt, 10-Genel Hayatı Etkileyen Olaylar ve 11-Doğal Afet kodlarıyla sınırlandırılmıştır.
   Daha sonra, kısmi süreli çalışmalarına kendi mevzuatları gereğince izin verilen yabancı uyruklu sigortalıların bildirimlerine ilişkin “26-Kısmi istihdama izin verilen yabancı uyruklu sigortalı” adında bir eksik gün nedeni ilave edilmiş ve yabancı uyruklu sigortalılar için bu eksik gün nedeninin seçilebilmesine olanak sağlanmıştır.
   Bu defa, kısa çalışma ödeneği alan yabancı uyruklu sigortalılar ile kısa çalışma ödeneği ile birlikte diğer eksik gün nedenlerinden biri ile bildirim yapılmak istenilen sigortalıların bildirimlerine ilişkin “27-Kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler” adında bir eksik gün nedeni ilave edilmiş ve yabancı uyruklu sigortalılar için  “18-Kısa çalışma ödeneği” ile “27-Kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler” eksik gün nedenlerinin seçilebilmesine olanak sağlanmıştır.

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI YAPILAN PİLOT İLLERDE BİLDİRGE VERİLMESİYLE İLGİLİ DUYURU

           Bilindiği üzere, 9/2/2020 tarihli 31034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Kırşehir, Amasya, Bartın ve Çankırı  illerindeki mükellefler/işverenler için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi pilot uygulanmasına 1/1/2020 tarihinden itibaren Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler dahil edilmiştir.

Belirtilen tebliğin “Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması” başlıklı Geçici 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında”, Amasya, Bartın, Bursa Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerinde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemesi veya tahakkuku bu iller dışında bir ilde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilere ait muhtasar beyanname, ücret ödemesi veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine verilecektir. Ayrıca bu sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgeleri ise elektronik ortamda (e-bildirge) Kuruma verilmeye devam edilecektir.” Hükmü yer almıştır.

Bu amaçla, Amasya, Bartın, Bursa Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerinde bildirge verecek işyeri listeleri sisteme işlendiğinden bu illerden e-bildirge v2 sisteminden bildirge verilememiştir. 14/2/2020 Cuma gününden itibaren gerekli işlem tamamlanarak e-bildirge v2 sistemi kullanıma açılmıştır.

Saygılarımızla

 

 

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DUYURU

Bilindiği üzere "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin" ortak alınması ile ilgili, 09.02.2020 tarih ve 31034 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Genel Tebliğ hükümlerine göre, söz konusu uygulamaya 1/3/2020 tarihinden itibaren (2020/Mart ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile birlikte) tüm ülke çapında geçilecek olup,  5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri (SGK işyeri tescil kütüklerinde faaliyette bulunulan alan kısmı "Genel Bütçe Kapsamında" olarak işaretlenenler) hariç olmak üzere 2020/Mart ayından itibaren e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi alınmayacaktır.

İşyerinizin 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerinden biri olmasına rağmen e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi gönderemiyor iseniz tescil bilgilerinizin güncellenmesi amacıyla işyerinizin işlem gördüğü sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeniz gerekmektedir.

Diğer taraftan, e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi gönderecek işverenlerimizin 2020/Ocak ayından itibaren e-Bildirge v.1 yerine e-Bildirge v.2 uygulamasını kullanmaları gerekmektedir. e-Bildirge v.2 uygulamasına https://ebildirge.sgk.gov.tr/EBildirgeV2 adresinden ulaşılabilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


 

  E-Bildirge uygulamamızın yeni versiyonu olan E-BildirgeV2 ile E-Bildirgedeki özelliiklerin yanı sıra Muhtasar Prim ve Hizmet Belgesi ile getirilen tahakkuk nedenleri ve tahakkuk dönemi ve hizmet dönemi kavramları getirilmiştir. 

          Aylık Prim ve hizmet belgesi geçmiş dönemler için de gönderebilmektedir. Geçmiş dönemler anında onaylanmayıp Sosyal Güvenlik Merkezince onaylandıktan sonra kesinleşmektedir.

KÜNYE

Mevzuat Birimi

İletişim Bilgileri
 • SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • SPGM. İŞVERENLER DAİRE BAŞKANLIĞI
 • Telefon: 0(312)458 71 10-432 12 58-432 12 96
 • E-Posta: isverenlerprimDB@sgk.gov.tr

Yazılım Birimi

İletişim Bilgileri
 • HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • HSGM. SİGORTA YAZILIMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
 • Telefon: 0(312)595 87 70 / 8814-7822
 • E-Posta: hsgm_siydb@sgk.gov.tr