E-Bildirge

Uygulama Detay Bilgileri

E-Bildirge

E-Bildirge Uygulamasına Hoşgeldiniz

Bilindiği üzere "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin" ortak alınması ile ilgili, 09.02.2020 tarih ve 31034 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Genel Tebliğ hükümlerine göre, söz konusu uygulamaya 1/3/2020 tarihinden itibaren (2020/Mart ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile birlikte) tüm ülke çapında geçilecek olup,  5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri (SGK işyeri tescil kütüklerinde faaliyette bulunulan alan kısmı "Genel Bütçe Kapsamında" olarak işaretlenenler) hariç olmak üzere 2020/Mart ayından itibaren e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi alınmayacaktır.

İşyerinizin 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerinden biri olmasına rağmen e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi gönderemiyor iseniz tescil bilgilerinizin güncellenmesi amacıyla işyerinizin işlem gördüğü sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeniz gerekmektedir.

Diğer taraftan, e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi gönderecek işverenlerimizin 2020/Ocak ayından itibaren e-Bildirge v.1 yerine e-Bildirge v.2 uygulamasını kullanmaları gerekmektedir. e-Bildirge v.2 uygulamasına https://ebildirge.sgk.gov.tr/EBildirgeV2 adresinden ulaşılabilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


 

 

16/05/2019


 

DUYURU


 

         Şirket kuruluş aşamasında ticaret sicil müdürlüklerince on-line aktarılan bilgilere göre otomatik işyeri tescili yapılan işyerleri için, sigortalı çalıştırılacağına ilişkin bildirimlerin şirket kuruluşu aşamasında da alınabilmesine ve alınan bu bilgilere göre sigortalı tescil işlemlerinin yapılmasına yönelik çalışmalar tamamlanmıştır.

         Bu itibarla, şirket kuruluş aşamasında çalıştırılacak sigortalılara ilişkin sigortalı tesciline esas olan bilgileri, ticaret sicil memurluklarınca Kurumumuza on-line olarak aktarılan sigortalıların tescil işlemleri otomatik olarak yapılacak olup, bu sigortalılar için ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi istenmeyecektir.

         Ancak, otomatik tescil yapılan işyerleri için şirket kuruluş aşamasında çalıştıracağı sigortalılara ilişkin bildirimde bulunulmayan işyerlerinde çalıştırılacak sigortalıların işe giriş bildirimleri hususunda cari usullere göre işlem yapılacaktır.

        Uygulamanın usul ve esasları, 16/5/2019 tarihli ve 2019/10 sayılı Genelge ile açıklanmıştır.

Önemle duyurulur.

10.04.2019

ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANMAK İSTİYORUM/İSTEMİYORUM SEÇENEĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere, 7166 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesine eklenen ondördüncü fıkra ile 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınan ve şartları sağlayan sigortalılar için prim desteği ile birlikte sigortalının işe alındığı ay dahil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar işverene ayrıca destek olarak sağlanacaktır. 

Bu kapsamda “İşveren Sistemi - Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” menüsünde yer alan 17103/27103 kanun numarası için yapılacak tanımlama programlarında revize yapılarak, 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için ücret desteğinden “yararlanmak istiyorum” / “yararlanmak istemiyorum” seçenekleri ile ücret desteğinden yararlanıp yararlanılmayacağı işverenlerimizin tercihine bırakılmıştır.    

Ancak, Kurumumuza intikal ettirilen taleplerden, sehven “yararlanmak istiyorum” seçeneğinin işaretlendiği ya da yine sehven “yararlanmak istemiyorum” seçeneğinin işaretlendiği belirtilerek, tercih değişikliğinde bulunulmasının talep edildiği anlaşılmıştır.

Bu kapsamda, sehven “yararlanmak istiyorum” ya da “yararlanmak istemiyorum” seçeneğini işaretleyen ve tercih değiştirmek isteyen işverenlerimizce, İşveren Sistemi programlarında yer alan “4447/geçici 19.madde listeleme-liste” menüsü vasıtasıyla 1/2/2019 tarihi ve sonrasında işe alınan sigortalılar için yapılan tanımlamanın silinmesi,

 • Daha evvel sehven ücret desteğinden yararlanmak istiyorum seçeneği seçilen ancak ücret desteğinden yararlanılmak istenmeyen sigortalı için “yararlanmak istemiyorum” seçeneğinin seçilerek yeniden tanımlama yapılması,
 • Daha evvel sehven ücret desteğinden yararlanmak istemiyorum seçeneği seçilen ve bu defa ücret desteğinden yararlanılmak istenen sigortalı için “yararlanmak istiyorum” seçeneğinin seçilerek yeniden tanımlama yapılması,

mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 17103/27103 kanun numaralı belge verilen sigortalı için bahse konu ekran vasıtasıyla tanımlamanın silinmesi ve yeniden tanımlama yapılmaması halinde, tanımı silinen sigortalı Kurumumuz sistemlerince hata listelerine düşürüleceğinden, tanımlaması silinen sigortalı için eş zamanlı olarak yeni tanımlamanın sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, 17103/27103 kanun numarası kapsamında 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalıların ücret desteğine ilişkin program çalışmaları devam etmekte olup, sonuçlandığında ayrıca duyuru yapılacaktır.

İşverenlerimize önemle duyurulur.

13.07.2018

DUYURU

            Bilindiği üzere, sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yersiz yararlanan ve Kurumumuz hatalı teşvik listelerinde yer alan işverenlerimizce, hata listelerinde yer alan kayıtlar düzeltilmediği sürece e-Bildirge üzerinden cari aya ait kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgesi verilmesi son üç gün hariç olmak üzere engellenmiştir.

            Ancak, Kurumumuzca 2014 yılından günümüze kadar uygulanmakta olan bu düzenleme 2018/Haziran ayına ait aylık prim ve hizmet belgelerinden başlayacak şekilde uygulamadan kaldırılmıştır.

            Dolayısıyla, sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yersiz yararlanan işverenlerimizce hatalı teşvik listesinde yer alan hatalı kayıtlar düzeltilmediği sürece 2018/Haziran ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinden itibaren, hata listesinde yer alan kanun numaralı belge seçilerek cari ayda son üç gün de dahil olmak üzere belge verilmesine izin verilmeyecektir.

            İşverenlerimize önemle duyurulur.

 

 

 03.10.2017

DUYURU

(ÖDEMESİ ERTELENEN SİGORTA PRİM BORÇLARI HAKKINDA)

   5510 sayılı Kanunun  geçici 72 nci maddesine göre asgari ücret desteğinden yararlanan işverenlerimizin,

 2016 yılı Aralık ayına ait ertelenen sigorta prim tutarının 2017 yılı Ekim ayı sonunda (31/10/2017 tarihine kadar),

 2017 yılı Ocak ayına ait ertelenen sigorta prim tutarının 2017 yılı Kasım ayı sonunda (30/11/2017 tarihine kadar),

 2017 yılı Şubat ayına ait ertelenen sigorta prim tutarının ise 2017 yılı Aralık ayında (26 Aralık 2017 tarihine kadar )

ödenmesi gerekmektedir.

İşverenlerimizin sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edebilmeleri ve süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalmamaları açısından belirtilen tarihlere kadar ertelenen ve cari ay sigorta primlerini ödemeleri önem arz etmektedir.

Kamuoyuna ve işverenlerimize saygıyla duyurulur.

 

 

687 SAYILI KHK’DA YER ALAN PRİM DESTEĞİ (24.07.2017)

Bilindiği üzere, 687 sayılı KHK’da yer alan prim desteğinden yararlanmak isteyen işverenlerce 2017/10 ve 2017/24 sayılı Genelgeler kapsamında;

- 1/2/2017 ila 31/5/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için “Sigortalı Giriş - 1/2/2017 ila 31/5/2017 Arasında İşe Girenler İçin” menüsü üzerinden tanımlama yapılmak suretiyle, bu menüden tanımlanan sigortalıların 00687 kanun numaralı belgeyle,

- 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için ise “Sigortalı Giriş - 1/6/2017 ila 31/12/2017 Arasında İşe Girenler İçin” menüsü üzerinden tanımlama yapılmak suretiyle, bu menüden tanımlanan sigortalıların 01687 kanun numaralı belgeyle,

bildirilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan/alınacak sigortalıların e-Sigorta sistemine tanımlanmasına imkan sağlamak amacıyla “4447 Geçici 17.Madde İşveren Desteği” menüsüne “Sigortalı Giriş - 1/6/2017 ila 31/12/2017 Arasında İşe Alınan Sigortalılar İçin”  seçeneği olmak üzere ayrı bir menü eklenerek işletime açılmış, söz konusu menünün işletime açılmasına kadar geçen süre içerisinde ise 1/6/2017 tarihi ve sonrasında işe alınan sigortalılar için “4447 Geçici 17.Madde İşveren Desteği” menüsü üzerinden tanımlanan sigortalı kayıtları Kurumumuzca iptal edilmiştir. 

Bu defa, anılan destek kapsamına giren ve “Sigortalı Giriş - 1/6/2017 ila 31/12/2017 Arasında İşe Alınan Sigortalılar İçin” menüsü kullanılarak sisteme tanımlanan sigortalıların e-Bildirge programları üzerinden 01687 kanun numaralı belge ile bildirilebilmesine imkan sağlayan program düzenlemeleri tamamlanarak işletime açılmış, ancak Kurumumuzca yapılan inceleme neticesinde 1/6/2017 tarihinden sonra işe alınan ve Kurumumuzca tanımlamaları iptal edilen sigortalıların işverenlerce 00687 kanun numarası ile bildirildikleri tespit edilmiştir.

Bu bakımdan, 2017/6.aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin yasal olarak verilmesi gereken son gün olan 25/7/2017 tarihi saat 23:59’a kadar; 1/6/2017 tarihi ve sonrasında işe alınan sigortalılar için düzenlenen 00687 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgelerinin iptal edilerek, bu sigortalıların 01687 kanun numaralı belge ile bildirilmesi gerekmektedir.  

İşverenlerimize saygıyla duyurulur.

Birim Adı: Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü / İstihdam Teşvikleri  Daire Başkanlığı            İrtibat    : Satılmış ÇELİK, Daire Başkanı                      E-posta  : istihdamtesvikleridb@sgk.gov.tr            Adres     : Mithatpaşa Cd. No:7 Sıhhiye / ANKARA        Telefon  :(312) 458 71 59

 

DUYURU (21.07.2017)

E-Bildirgede 687 ve 1687 kanun numaralı belge gönderimi işletime açılmıştır. Ancak 00687 veya 01687 kanun numaralı belge XML Dosya Transferi ile yüklendikten sonra “Toplu kontrol” kullanımı geçici süre hizmet verememektedir. “Toplu kontrol” butonu yerine, ilgili belgedeki sigortalıların seçilerek “güncelle” butonuna tıklanması durumunda sigortalı uygunluğu kontrol edilecek; uygun ise sigortalı satırı “yeşil” renkte, uygun değil ise hata mesajı ekrana gelecektir. 

DUYURU (14.07.2017)

E-Bildirge uygulaması içerisinden ulaşılabilen 687 KHK teşvik tanımlama uygulaması, Bugün (14.07.2017) yeni genelgeye göre değiştirilip tekrar açılmıştır. E-Bildirgede 687 ve 1687 kanun numaralı belge gönderimi henüz açılmamıştır.

DUYURU (06.07.2017)

E-Bildirge uygulaması içerisinden ulaşılabilen 687 KHK teşvik tanımlama uygulaması. Bugün (06.07.2017) yapılan genelge değişikliğinin uygulamada da yapılması için geçici olarak kapatılmıştır.

DUYURU (16.06.2017)

        Toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde asgari ücret destek tutarına esas günlük kazanç tutarı 164,70-TL. Bu tutarın altında Prime Esas Kazancı olan sigortalı çalıştırıp asgari ücret desteği almamışsanız işyeri sicil numaranızı ÇSGB, Çalışma Genel Müdürlüğü Sendika Üyeliği ve İstatistik Daire Başkanlığına bildiriniz.                 

 

DÖKÜMANLAR
  Döküman Bulunmamaktadır.
KÜNYE

Mevzuat Birimi

İletişim Bilgileri
 • SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • SPGM. İŞVERENLER DAİRE BAŞKANLIĞI
 • Telefon: 0(312)458 71 10-432 12 58-432 12 96
 • E-Posta: isverenlerprimDB@sgk.gov.tr

Yazılım Birimi

İletişim Bilgileri
 • HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • HSGM. SİGORTA YAZILIMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
 • Telefon: 0(312)595 87 70 / 8814-7822
 • E-Posta: hsgm_siydb@sgk.gov.tr