Web Content Viewer Header eSGK

Actions
Loading...
SGK
 
 
 
 

E SGK - SGK UYGULAMALAR PORTALI

Web Content Viewer Content eSGK

Actions
Loading...

İstifa eden, naklen giden ve naklen gelen sigortalı hakkında hizmet takip programında yapılması gereken işlemlere ilişkin duyuru

16.05.2014

Bilindiği üzere, bir kamu idaresinde görev yapmakta iken görev yaptığı kamu idaresinin başka bir birimine veya başka bir kamu idaresine naklen atananların,  atandığı kuruma aktarımı tarafımızdan yapılmakta idi.

Söz konusu aktarımın program üzerinden yapılması ilişkin çalışmalar tamamlanmış ve naklen giden ve naklen gelen sigortalı hakkında hizmet takip programında yapılması gerekenler işlemler web sayfamızda yer alan 17/10/2012 tarihli duyuru ile kurumlarımıza duyurulmuştur.

Ancak, Kurumunuza gerek yazılı olarak gerekse telefonla yapılan müracaatlardan bazı kurumların 14/4/2012 tarihinde kurumlarında görev yapan, daha sonra çeşitli nedenlerle ayrılan personelin ayrılmasına dair kaydı, hizmet takip programının hizmet cetveline girmediği, dolaysıyla yeni kurumunun sigortalıyı kendi kurumuna alamadığı anlaşılmıştır.

17/10/2012 tarihli duyurumuzda da belirtildiği üzere, sigortalının görevden ayrıldığı kurum hizmet cetveline görevden ayrılma işlemine ait bilgi (istifa, naklen tayin, müstafi sayılma, memurluktan çıkarılma, sözleşme feshi gibi) girmediği sürece, yeni görevine başladığı kurumunun sigortalıyı kurumuna aktarması mümkün olamayacağı gibi bu işlemin Tebliğ’de belirtilen süreden sonra yani görevden ayrıldığı tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar yapılması halinde ilgili kuruma sigortalı başına aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

Kurumlar, Tebliğ gereği sigortalının kurumlarından ayrıldığı tarihe kadar tüm bilgilerini hizmet takip programına girmekle yükümlü olduğundan, ayrıldığı tarihten önceki bilgilerin programa süresinde aktarılmaması veya eksik aktarılmasından doğacak idari para cezaları sigortalının ayrıldığı kuruma gönderilecektir.

Bu nedenlerle, personel aktarımının program üzerinden yapılabilmesi için görevden ayrıldığı kurumunun hizmet takip programının hizmet bilgileri başlığı altında yer alan “hizmet cetveli” alanına sigortalının ayrıldığına (istifa, müstafi sayılma, naklen tayin giden, sözleşme feshi gibi ) dair kayıt girmesi gerekmektir.

Sigortalının naklen veya tekrar atandığı kurumunun hizmet takip programında T.C. kimlik numarası sorgulama yaptığında  “ Nakil Giriş Ekranı”  açılacak olup, nakil alan butonu seçildiğinde program hizmet cetveline yönlendirecektir. Hizmet cetveline sigortalının naklen veya tekrar atanmasına ait bilgiler girildiğinde kişi kurumunuza aktarılmış olacaktır. Bu bilginin, sigortalının göreve başladığı tarihi (diğer kurumun naklen giden kaydının sisteme işlenme tarihi daha ileri tarih ise bu tarih esas alınır) takip eden ikinci ayın sonuna kadar programa girilmesi gerekmektedir.

Hizmet takip programına veri gönderim şekli olarak web servisi veya toplu veri gönderme yöntemini seçen Kurumlar; naklen gelen personel için hizmet cetveline kayıt gönderildiğinde, sigortalı kurumlarına aktarmış olacaktır.

Örnek: (A) kurumunda görev yapan sigortalı naklen atandığı kurumda göreve başlamak üzere 10/10/2012 tarihinde görevinden ayrıldığı, naklen atandığı (B) kurumunda ise 17/10/2012 görevine başlamıştır.

Sigortalının görevden ayrıldığı (A) Kurumunun buna ilişkin bilgiyi, sigortalının aylık veya ücreti her ayın 15 inde ödenmekte ise (ilk ay başı 15/10/2012, ikinci aybaşı 15/11/2012) görevden ayrıldığı tarihi takip eden ikinci aybaşı olan 15/11/2012 tarihi takip eden ayın sonu olan 14/12/2012,  aylık veya ücreti her ayın 1 inde ödenmekte ise (ilk ay başı 1/11/2012, ikinci aybaşı 1/12/2012) görevden ayrıldığı tarihi takip eden ikinci aybaşı olan 1/12/2012 tarihi takip eden ayın sonu olan 31/12/2012 tarihinde kadar hizmet takip programına girilmesi gerekmektedir.
Sigortalının göreve başladığı (B) Kurumu bu bilgiyi, aylık veya ücreti her ayın 15 inde ödenmekte ise göreve başladığı tarih olan 17/10/2012 tarihini takip eden (diğer kurumun naklen giden kaydının sisteme işlenme tarihi daha ileri tarih ise bu tarih esas alınır)  ikinci ayın sonu olan 14/1/2013,  aylık veya ücreti her ayın 1 inde ödenmekte ise göreve başladığı tarihi takip eden ikinci ayın sonu olan 31/12/2012 tarihine kadar hizmet takip programına girilmesi gerekmektedir.

Kurumların, gerek personelin bilgilerinin süresi içinde hizmet takip programına aktarılmasında gerekli özeni göstermesi, idari para cezasına muhatap olunmaması büyük önem arz etmektedir.

Önemle duyurulur.
 

Hastaneni Seç Doktoruna Ulaş

 

Uygulamayı İndirin

 
 

Web Content Viewer Footer eSGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu / Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager